Sazebník, podmínky a formuláře

Další informace

Plná moc a identifikace zmocnitele

Zobrazit

Dovolujeme si Vás upozornit na změny v procesu zmocňování z důvodu přijetí zákona č. 253/2008 Sb. 1 (Zákon proti praní špinavých peněz) s účinností ode dne 1. 9. 2008.

K údajům zmocnitele přibyla povinnost uvádět: místo narození, pohlaví; průkaz totožnosti: druh, číslo, kdo vydal, platnost do; adresa trvalého bydliště, vždy s úředně ověřeným podpisem (notářem, obecním úřadem pověřeným vedením matriky).

K údajům zmocněnce přibyla povinnost uvádět: místo a stát narození, pohlaví; průkaz totožnosti: druh, číslo, kdo vydal, platnost do; adresa trvalého bydliště, vč. podpisu, který nemusí být úředně ověřen.

Nově musí plná moc obsahovat potvrzení o provedení identifikace zmocněnce, kterým se rozumí potvrzení ověření identifikačních údajů, vč. vyplnění textu tohoto požadavku na plné moci a ověření shody podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. 2

Identifikaci zmocněnce provede bezplatně finanční poradce ČSOB Stavební spořitelny nebo za úhradu notář či pověřená matrika, kteří ji vystaví v listinné podobě.

Nebude-li identifikace zmocněnce na formuláři plné moci vyplněna a potvrzena, bude klient po doručení neúplně vyplněné plné moci na centrálu ČSOB Stavební spořitelny písemně informován a vyzván k dodatečnému dodání vyplněného potvrzení identifikace zmocněnce PM, které bude k výzvě přiloženo.

Vyplněná plná moc vč. identifikace zmocněnce musí být do centrály ČSOB Stavební spořitelny předána v originále či jako úředně ověřená kopie.

V souvislosti se zmocňováním Vás upozorňujeme také na skutečnost, že smluvní partner ČSOB Stavební spořitelny nemůže být v plné moci v roli zmocněnce.

Při vystavení plné moci v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. vám bude nápomocen finanční poradce ČSOB Stavební spořitelny (vyhledat jej lze webu) nebo Klientské centrum, tel.č. 225 225 225, e-mail info@csobstavebni.cz.

Na webových stránkách ČSOB Stavební spořitelny www.csobstavebni.cz najdete i formulář PM, příp. formulář identifikace zmocněnce k plné moci, které odpovídají požadavkům popsaným v textu výše.

Potřebné formuláře: identifikace zmocněnce k plné moci, plná moc, generální plná moc, návod k vyplnění plné moci najdete v sekci formuláře.

 

1 Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu

2 Poznámka: druh platného průkazu totožnosti: občanský průkaz, cestovní průkaz, průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropského společenství, průkaz o povolení k pobytu pro cizince.

Kodex chování mezi bankami a klienty

Zobrazit

Ochrana osobních údajů v ČSOB Stavební spořitelně

Zobrazit

Politika ČSOB Stavební spořitelny Whistleblowing

Zobrazit

Politika skupiny KBC Group proti korupci a úplatkářství

Zobrazit

Prolhlášení představenstva k nulové toleranci trestné činnosti

Zobrazit

Politika vztahů s dodavateli 

Zobrazit

Registry SOLUS

Zobrazit

Informační memorandum BRKI a NRKI

Zobrazit

Embargo politika skupiny KBC

Zobrazit

Zákony

Zobrazit

Zákon o stavebním spoření

ZÁKON 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Text zákona ke o stavebním spoření stažení ve formátu pdf (odkaz na portál veřejné správy)

Zákon 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů

Text zákona ke o ochraně osobních údajů ke stažení ve formátu pdf (odkaz na portál veřejné správy)

Vybraná ustanovení zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

§ 11

a) Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21.

b) V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje získané od subjektu údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Je-li subjekt údajů povinen podle zvláštního zákona osobní údaje pro zpracování poskytnout, poučí jej správce o této skutečnosti, jakož i o následcích odmítnutí poskytnutí osobních údajů.

c) Informace a poučení podle odstavce 1 není povinen správce poskytovat v případech, kdy osobní údaje nezískal od subjektu údajů, pokud

  • zpracovává osobní údaje výlučně pro účely výkonu státní statistické služby, vědecké nebo archivní účely a poskytnutí takových informací by vyžadovalo neúměrné úsilí nebo nepřiměřeně vysoké náklady; nebo pokud ukládání na nosiče informací nebo zpřístupnění je výslovně stanoveno zvláštním zákonem. V těchto případech je správce povinen přijmout potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování do soukromého a osobního života subjektu údajů,
  • zpracování osobních údajů mu ukládá zvláštní zákon nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů,
  • zpracovává výlučně oprávněně zveřejněné osobní údaje, nebo
  • zpracovává osobní údaje získané se souhlasem subjektu údajů.

d) Předchozími ustanoveními nejsou dotčena práva subjektu údajů požadovat informace podle zvláštních zákonů. 18)

e) Při zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) a § 9 písm. h) je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů.

f) Žádné rozhodnutí správce nebo zpracovatele, jehož důsledkem je zásah do právních a právem chráněných zájmů subjektu údajů, nelze bez ověření vydat nebo učinit výlučně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů. To neplatí v případě, že takové rozhodnutí bylo učiněno ve prospěch subjektu údajů a na jeho žádost.

g) Informační povinnost upravenou v § 11 může za správce plnit zpracovatel.

§ 12 - Přístup subjektu údajů k informacím

a) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

b) Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů,

  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  • příjemci, případně kategoriích příjemců.

c) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

d) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.

§ 21

a) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

b) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

c) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad.

d) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

e) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 22)

f) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

g) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Standard ČBA č. 18/2005

Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení a Kodex o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení

Zákon 21/1992 sb. o bankách Text zákona o bankách ke stažení ve formátu pdf (odkaz na portál veřejné správy)