Státní podpora

Maximální výše státní podpory činí 2000 Kč ročně na jednoho účastníka stavebního spoření splňujícího podmínky nároku na státní podporu, což odpovídá ročně uspořené částce 20 000 Kč celkem na všechny jeho smlouvy s požadavkem na státní podporu.

Účastník může státní podporu požadovat současně na více smluv o stavebním spoření; zálohy státní podpory se pak vypočítávají jako 10 % ze skutečně uspořené částky na každou smlouvu a přednostně poukazují na smlouvy uzavřené nejdříve až do vyčerpání ročního maximálního limitu státní podpory.

Částka úspor na jednotlivou smlouvu přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření, jestliže účastníkem uzavřená smlouva obsahuje po celou dobu svého trvání prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory.