Restrukturalizace

Restrukturalizace je umožňována klientům, kteří se dostali do nepříznivé finanční situace (např. snížený příjem z důvodu nemoci, rozvodu, nečekané rodinné výdaje, snížení platu, ztráta zaměstnání apod.).

Jedná se o dočasnou změnu ve splácení oproti smluvně ujednaným podmínkám. Je-li klient ve fázi meziúvěru, pak restrukturalizace umožňuje snížení či úplný odklad vkladů na účet stavebního spoření související s meziúvěrem (dospořování).

Je-li klient již ve fázi řádného úvěru, pak restrukturalizace snižuje úvěrovou splátku z původního smluvního ujednání až na 0,3 % z cílové částky.

Restrukturalizaci lze poskytnout na dobu až 6 měsíců. Na restrukturalizaci není právní nárok.

Podmínky restrukturalizace

  • Klient nesmí být v prodlení na meziúvěrovém/úvěrovém a spořicím účtu více než 1 měsíční splátku.
  • Klient již uhradil 6 měsíčních splátek úvěru.
  • Klient nemá aktivní záznam o exekuci na částku převyšující 1000 Kč.
  • Klient nemá aktivní záznam v databázi Insolvenčního rejstříku.

Jak o restrukturalizaci požádat?

  • Prostřednictvím online webového formuláře
  • K žádosti klient nepřikládá přílohy, stačí vyplnit formulář. Následně můžeme klienta vyzvat k doložení současných příjmů. O této skutečnosti bude klient informován prostřednictví emailu, který uvedl v žádosti.

Pozitiva restrukturalizace

Snížení splátek vám může pomoci překlenout vaši zhoršenou finanční situaci.

Negativa restrukturalizace

Restrukturalizace prodlužuje celkovou dobu splácení. Po restrukturalizaci již nebude možné dočerpat meziúvěr/úvěr. Splácení v režimu restrukturalizace je hlášeno do úvěrových registrů (BRKI a NRKI). Pro více informací k restrukturalizaci se prosím obraťte na svého obchodního zástupce.

Průběh restrukturalizace

Klient požádá o restrukturalizaci prostřednictvím formuláře. Probíhá posouzení žádosti. Je-li žádost schválena, odešleme klientovi dodatek k úvěrové smlouvě s odpovídající změnou ve splácení. Klient je povinen do doby účinnosti dodatku řádně hradit splátky. Dodatek musí být uzavřen všemi účastníky úvěrové smlouvy, jejich podpisy musí být ověřeny úředně nebo naším finančním poradcem. Řádně podepsaný dodatek je uzavřen a účinný okamžikem doručení zpět do stavební spořitelny. Splátky budou sníženy od první splatné splátky po uzavření Dodatku po dobu uvedenou v dodatku, max. 6 měsíců. Pokud klient neplní své smluvní povinnosti, zejména nehradí-li řádně a včas splátky, bude restrukturalizace předčasně ukončena.

Řádné ukončení restrukturalizace

Restrukturalizace končí uplynutím doby sjednané dodatkem nebo splacením celé pohledávky.

Předčasné ukončení restrukturalizace

Na žádost klienta, nebo v případě neplnění povinností klientem.