Vysvětlivky a informace k výpisům z účtů

Vysvětlivky k výpisu ke stažení (PDF)

Reklamační lhůta

Výpis z účtu je považován za uznaný, pokud do 14 dnů po jeho doručení neuplatníte písemné námitky. V případě nedodržení této lhůty nemůže ČSOB Stavební spořitelna, a.s., (dále jen ČSOBS) zaručit nárokování státní podpory z vkladů za daný kalendářní rok. Žádáme účastníky stavebního spoření o důslednou kontrolu osobních údajů uvedených na přední straně výpisu. Ministerstvo financí ČR kontroluje splnění zákonných podmínek pro získání zálohy státní podpory, ale také další identifikační údaje v databázi Evidence obyvatel. Při kontrole zjištěný nesoulad údajů může vést k nepřiznání zálohy státní podpory. Pokud se údaje liší, sdělte nám prosím písemně správné údaje.

Změna daňového rezidentství

Na základě Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je ČSOBS povinna poskytovat příslušnému finančnímu úřadu dodatečné údaje o účastnících stavebního spoření, kteří nejsou poplatníky daně v ČR, tj. jsou daňovými rezidenty jiného státu než ČR. Není-li účastník stavebního spoření daňovým rezidentem ČR nebo v průběhu trvání smlouvy o stavebním spoření přestane být daňovým rezidentem ČR, je povinen oznámit ČSOBS tyto údaje: místo, stát narození a bydliště v zahraničí – stát, ulici, číslo domu, obec, PSČ.

Údaje nutné pro vyřízení reklamace

Zjistíte-li, že ve výpisu z účtu chybí některá z uskutečněných plateb, zašlete nám prosím kopii dokladu o zaplacení této platby. Dokladem je:

 • kopie výpisu z bankovního účtu
 • kopie dokladu SIPO + kopie dokladu o zaplacení SIPO
 • kopie výpisu z bankovního účtu zaměstnavatele v případě, že hradíte splátky srážkou ze mzdy
 • kopie pokladní složenky
 • kopie poštovní poukázky

O výsledku reklamace Vás budeme informovat dopisem nebo „Dodatkem k výpisu z účtu“, přičemž stávající výpis z účtu zůstává do této doby nadále v platnosti, proto nám jej prosím neposílejte zpět. Písemné reklamace vyřizuje oddělení Správa produktů.

Úročení zůstatku na účtu stavebního spoření

Zůstatek na účtu stavebního spoření se úročí roční úrokovou sazbou podle zvoleného tarifu za předpokladu, že měsíc má 30 dní a rok 360 dní (standard 30/360).

Provedení platební služby se řídí Podmínkami a informacemi při provádění platebního styku v ČSOB Stavební spořitlně, a.s., v aktuálním vydání, na základě kterých jsou také uzavírány smlouvy o jednorázových platebních transakcích. Aktuální vydání podmínek je zpřístupněno na webových stránkách www.csobstavebni.cz a na dalších místech tam uvedených.

Základna pro výpočet státní podpory

 • celková uspořená částka v daném kalendářním roce (součet vkladů a úroků po odečtení úhrad dle aktuálního Sazebníku úhrad ČSOBS) + částka úspor nad stanovenou částku z předchozích let (pokud jsou splněny podmínky zákona o stavebním spoření platného pro danou smlouvu o stavebním spoření), byla-li smlouva vedena s nárokem na státní podporu za daný rok
 • z této částky bude vypočtena státní podpora za daný kalendářní rok ve výši a za podmínek daných zákonem o stavebním spoření
 • státní podpora za daný rok, ke kterému se vztahuje výpis z účtu, bude přiznána Ministerstvem financí ČR v průběhu I. pololetí roku následujícího
 • informaci o výši připsané státní podpory obdržíte v ročním výpisu z účtu za daný kalendářní rok

Státní podpora od uzavření smlouvy o stavebním spoření

 • celkový součet záloh státní podpory, které byly od uzavření smlouvy o stavebním spoření připsány ve prospěch účtu stavebního spoření

Výše splátky úroků (týká se meziúvěrového účtu)

 • výše úroků ze skutečně vyčerpaného meziúvěru (dokud není celý meziúvěr vyčerpán, mění se při každém čerpání meziúvěru výše měsíční splátky úroků)

Nárok k dočerpání (týká se pouze meziúvěrového a úvěrového účtu)

 • v případě výpisu z meziúvěrového účtu se jedná o rozdíl mezi sjednanou výší meziúvěru a vyčerpanou částkou
 • v případě výpisu z úvěrového účtu se jedná o prostředky ze stavebního spoření, které ještě můžete čerpat

Informace k potvrzení o poskytnutém meziúvěru nebo úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby a o výši úroků z meziúvěru nebo úvěru

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje odečet zaplacených úroků z meziúvěru a z úvěru ze stavebního spoření od daňového základu poplatníka. Tento odečet je možno uplatňovat ročně na základě předloženého Potvrzení o skutečně zaplacených úrocích za kalendářní rok.

Úroky z meziúvěru/úvěru si můžete od daňového základu odečíst pouze tehdy, jestliže Váš meziúvěr/úvěr byl použit na některý z účelů vyjmenovaných v zákoně o daních z příjmů a splňujete všechny další podmínky tohoto zákona. Tyto účely nejsou shodné s bytovými potřebami uvedenými v zákoně o stavebním spoření.

Pokud existuje více zletilých účastníků meziúvěrové/úvěrové smlouvy (dlužníci, spoludlužníci, přistupitelé k závazku, přejímatelé dluhu), uplatní odpočet úroků buď jeden z nich, anebo každý z nich, a to rovným dílem. V rámci jedné domácnosti lze uplatnit odpočet maximálně ve výši dané zákonem o daních z příjmů.

Účastníci meziúvěrové/úvěrové smlouvy, kteří v ní nejsou uvedeni (jedná se o přistupitele k závazku nebo přejímatele dluhu), doloží skutečnost, že jsou účastníky smlouvy Dohodou o přistoupení k závazku, resp. o převzetí dluhu. Potvrzení jsou vydávána na majitele mezi úvěrového/úvěrového účtu.

Odpočet zaplacených úroků může účastník meziúvěrové/úvěrové smlouvy uplatnit pouze ve výši odpovídající období, po které byl účastníkem smlouvy.

ČSOBS nezodpovídá za chybné uplatnění Potvrzení o poskytnutém meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby a o výši úroků z meziúvěru/úvěru.