Reklamační řád

Reklamačním řádem ČSOB Stavební spořitelny, a.s., je upraven způsob komunikace ČSOB Stavební spořitelny, a.s., a klienta v případě jeho nespokojenosti s poskytovanými službami nebo činností smluvních partnerů ČSOB Stavební spořitelny, a.s. Účelem reklamačního řádu je stanovit obsahové náležitosti reklamace a stížnosti, postupy související s jejich podáním a podmínky řešení.

I. Způsob podání reklamace, stížnosti

 • písemně na adresu ČSOB Stavební spořitelny, a.s.

     ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
      P.O.BOX 30 Depo Hradec Králové 70,
      502 30
       nebo na e-mailovou adresu: info@csobstavebni.cz

 • telefonicky prostřednictvím Centra klientské péče na telefonním čísle: 225 225 225 (informace o spoření a úvěrech) nebo 225 228 228 (informace o dalších produktech). Pokud to charakter stížnosti vyžaduje, má ČSOB Stavební spořitelna, a.s., právo vyžádat si písemný podklad.
 • prostřednictvím webového kontaktního formuláře na www.csobstavebni.cz

Pro rychlé vyřízení reklamace či stížnosti je třeba uvést:

 • identifikační údaje účastníka smluvního vztahu (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, v případě právnické osoby sídlo právnické osoby, IČO),
 • číslo smlouvy (stavebního spoření, úvěrového případu, rizikového životního pojištění, atd.),
 • popis reklamace či stížnosti a požadavek na řešení,
 • při písemném podání podpis žadatele (v případě právnické osoby podpis osoby oprávněné k jednání).

Doporučujeme přiložit doklady prokazující oprávněnost reklamace či stížnosti (např. výpis z účtu, kopie platebního příkazu apod).

Klient, který podává reklamaci či stížnost, může být vyzván k doplnění podkladů, aby bylo možné věc řádně prošetřit. V případě, že nebudou ze strany klienta ve stanovené lhůtě podklady doplněny, vyřídí ČSOB Stavební spořitelna podání pouze podle dodaných údajů.

II. Lhůta pro vyřízení reklamace, stížnosti

 • Reklamace či stížnost bude prověřena, posouzena a vyřízena neprodleně. V případě, že reklamaci nebo stížnost nelze vyřešit ihned, bude písemně potvrzeno její přijetí.
 • Termín vyřízení stížnosti či reklamace je nejpozději do 30 kalendářních dnů od data doručení do ČSOB Stavební spořitelny, a.s.
 • Týká-li se reklamace či stížnost poskytnutí platební služby ze strany ČSOB Stavební spořitelny, a.s., odpoví ČSOB Stavební spořitelna, a.s., nejpozději do 15 pracovních dní od obdržení takové reklamace či stížnosti. Brání-li nezávisle na vůli ČSOB Stavební spořitelny, a.s., ve vyřízení a zodpovězení určitá objektivní překážka, vyrozumí o tom ČSOB Stavební spořitelna, a.s., v době podle předchozí věty klienta. V takovém případě pak ČSOB Stavební spořitelny, a.s., odpoví nejpozději do 35 pracovních dní od doručení jeho stížnosti či reklamace.

III. Vyřízení stížnosti, reklamace

 • Stížnosti a reklamace jsou vyřizovány věcně příslušnými útvary.
 • Klient je o výsledku reklamace nebo stížnosti vyrozuměn písemně. To neplatí pro reklamace a stížnosti, které byly vyřízeny ihned při jejich uplatnění. Na žádost klienta poskytne ČSOB Stavební spořitelna, a.s., odpověď vždy v listinné podobě.
 • Reklamace nebo stížnosti, které se týkají výhradně jiné právnické nebo fyzické osoby, jsou vráceny klientovi.
 • Reklamace nebo stížnost, které šetří nezávislý orgán (soud, ČNB, Policie ČR apod.) není řešena duplicitně. Klient je o odložení takové reklamace nebo stížnosti informován.

IV. Možnost odvolání

V případě, že klient není s vyřízením reklamace nebo stížnosti spokojen může podat v téže věci další reklamaci či stížnost. Klient má právo uplatnit odvolání u Ombudsmana skupiny ČSOB (Československá obchodní banka, a.s., Ombudsman skupiny ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, ombudsman@csob.cz).

V případě sporů v působnosti zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, v platném znění, se klient může obrátit na finančního arbitra jako orgán mimosoudního řešení sporů, a to na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 nebo prostřednictvím internetových stránek www.finarbitr.cz. Právo reklamující osoby obrátit se na soud tím není dotčeno.

Orgánem dohledu nad činností ČSOB Stavební spořitelny, a.s., je Česká národní banka, adresa: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, internetové stránky www.cnb.cz. Pokud klient nesouhlasí s tím, jak mu ČSOB Stavební spořitelna, a.s., poskytla platební službu, je oprávněn podat podnět či stížnost České národní bance, jíž jsou mimo jiné svěřeny pravomoci v oblasti ochrany spotřebitele.

V. Reklamace či stížnosti u zprostředkovávaných produktů

U produktů, jejichž nabídku ČSOB Stavební spořitelna, a.s., zprostředkovává, avšak poskytovatelem služby je jiný subjekt, je třeba, aby se klient písemně obrátil na níže uvedené kontaktní adresy:

Hypotéka
Hypoteční banka, a.s.
Radlická 333/150 
150 57  Praha 5

Penzijní spoření
ČSOB Penzijní společnost, a.s.
Radlická 333/150
150 57  Praha 5

Investiční životní pojištění
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Zelené předměstí
Masarykovo nám. 1458
532 18 Pardubice

Pojištění majetku a odpovědnosti
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Zelené předměstí
Masarykovo nám. 1458
532 18 Pardubice

Produkty Československé obchodní banky, a.s., a Poštovní spořitelny
(Obchodní značky Československé obchodní banky, a.s.)

Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

VI. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 12. 3. 2021. Reklamační řád je veřejně přístupným dokumentem ČSOB Stavební spořitelny, a.s., je zveřejněn na internetových stránkách www.csobstavebni.cz.

Reklamační řád ke stažení (PDF)