Výpověď smlouvy o stavebním spoření

Veškeré informace k výpovědi smlouvy Vám poskytne náš finanční poradce, který s Vámi zároveň výpověď smlouvy sepíše a zdarma ověří Váš podpis. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při výpovědi ve vázací době (do 6 let od uzavření smlouvy) zaplatíte poplatek za předčasnou výpověď ve výši 0,5 % z cílové částky, min. 2000 Kč. Dosud připsané zálohy státní podpory budou dle zákona vráceny Ministerstvu financí ČR. V případě výpovědi smlouvy nezletilého účastníka vyžadujeme ověřené podpisy obou zákonných zástupců a doložení rodného listu dítěte. Dle § 898 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je v případě výpovědi smlouvy stavebního spoření na nezletilé dítě, potřeba dodat pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu, obsahující souhlas soudu s výpovědí smlouvy (s doložkou o nabytí právní moci). Jednání opatrovnického soudu je bezplatné.